• May 19, 2024

4-3-3 ስፖርት በኢትዮጵያ

ከእሁድ እስከ እሁድ ፈጣን የመረጃ ምንጭ!

ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድ የማንቸስተር ሲቲን 3ትዮሽ ዋንጫን የማሳካት ዕቅድ ያጨናግፍ ይሆን ? 🏆

ByLeo Simera

Jun 3, 2023

ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድ የማንቸስተር ሲቲን 3ትዮሽ ዋንጫን የማሳካት ዕቅድ ያጨናግፍ ይሆን ? 🏆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *