• May 20, 2024

4-3-3 ስፖርት በኢትዮጵያ

ከእሁድ እስከ እሁድ ፈጣን የመረጃ ምንጭ!

ቤንዜማ አል ኢቲሃድን ተቀላቅሎዋል።

ByLeo Simera

Jun 6, 2023

ቤንዜማ በአል-ኢትሃድ ለ3 አመታት የሚቆይ ሲሆን በአመት የተጣራ 200 ሚሊዮን ዩሮ የሚያገኝ ሲሆን እስከ 2026 በክለቡ የሚቆይ ከሆነ 600 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛል።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *